Privacyverklaring (AVG)

Marco’s Kunst en Kleur (KvK-nummer 64873382) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.kunstenkleur.nl Merwede 43 2911 EA  Nieuwerkerk aan den IJssel

Persoonsgegevens die wij verwerken Marco’s Kunst en Kleur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een inschrijf- of contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adres, PC en Woonplaats – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in communicatie met ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstenkleur.nl. Wij verwijderen dan wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Marco’s Kunst en Kleur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling. – Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. – Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren. – Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens   die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Marco’s Kunst en Kleur bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Marco’s Kunst en Kleur zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of  een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kunstenkleur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Marco’s Kunst en Kleur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@kunstenkleur.nl.